Reglement

REGLEMENT STICHTING X-LIFE LAN GAMING

Algemeen reglement "Stichting X-Life LAN Gaming" statutair gevestigd te NIjmegen en gedeponeerd onder handelsnummer 09118933 bij de kamer van koophandel Gelderland centraal, hierna te benoemen als "Stichting X-LIfe"; van toepassing op alle deelnemers en bezoekers (niet-deelnemers) van het evenement. (versie 1.8 - 2019)

1. Toegang en leeftijdsbepaling
Minimale leeftijd voor deelname is 16 jaar. Deelname is op basis van voorinschrijving. Bij entree kan om je legitimatiebewijs gevraagd worden.
Bezoekers (niet-deelnemers) zijn welkom tussen 11:00 uur 's ochtends en 23:00 uur 's avonds, tenzij anders afgesproken met de organisatie. Bezoekers kunnen zich aanmelden bij de crewarea. Er dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden om registratie van het bezoek mogelijk te maken. Een bezoeker mag geen computer meenemen naar het evenement, niet deelnemen aan competities en niet overnachten.

2. Afval en gedrag
Agressief gedrag wordt niet getolereerd. Iedereen is zuinig op zijn/haar spullen dus blijf van andermans spullen af. Ruim uw rommel (zakken, flessen, etc.) op. Doe ze in de daarvoor bestemde prullenbakken.
Bij diefstal doen wij altijd direct aangifte bij de politie.

3. Aansprakelijkheid
Stichting X-Life stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade/vermissing van bezittingen op en/of rondom het evenemententerrein. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen doen en laten. Het bezoeken van, en deelname aan het evenement is geheel voor eigen risico. Stichting X-Life kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door bezoekers.

4. Consumpties, Alcohol, Roken en Drugs
Het is niet toegestaan om soft- en/of harddrugs op en/of rondom het gebouw te gebruiken of te verhandelen. Roken is niet toegestaan in het gebouw. Aan de achterkant van het gebouw is een rookruimte waar je 24/7 kunt roken. Het is toegestaan eten en drinken mee te nemen, maar maak het niet te gortig. Aan de bar worden gekoelde dranken en tosti's verkocht.
Er wordt alcohol geschonken aan de bar. Alcohol wordt niet verkocht aan personen onder de 18 jaar. Neem daarom je legitimatiebewijs mee.

5. Sanitaire voorzieningen
De sanitaire voorzieningen worden door ons zo schoon mogelijk gehouden, maar zorg er zelf ook voor dat de sanitaire voorzieningen schoon achterblijven.

6. Software
Het is ten strengste verboden om illegale en/of auteursrechtelijk beschermde software en/of data te verspreiden.
Alle programmatuur, bestanden en/of data die door onze bezoekers via het netwerk wordt getransporteerd, wordt geacht freeware, shareware of public domain te zijn. Wanneer stichting X-Life van het tegendeel op de hoogte wordt gesteld van het tegendeel op de hoogte wordt gesteld zal de melding nader onderzocht worden en de overtreder gewaarschuwd en/of verwijderd worden van het evenement.
Uit privacy overweging en om technische redenen is stichting X-Life niet in staat om een permantente controle uit te voeren op de data die over het netwerk wordt getransporteerd. Derhalve is stichting X-Life als organisatie van het evenement niet aansprakelijk te stellen voor mogelijk auteursrechtelijk beschermde of illegale bestanden die via het netwerk getransporteerd zouden kunnen worden. Mogelijk illegaal softwareverkeer dat plaatsvindt tussen bezoekers is de verantwoordelijkheid van de bezoekers zelf.
Stichting X-Life aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inhoud, gebruik en eigendom. Zorg dat uw computer virusvrij is, doe daarom bijvoorbeeld een totale systeemscan met een geupdate versie van een antivirusprogramma. Het is niet toegestaan om soft- en/of hardware te verhandelen zonder toestemming van de organisatie.

7. Stroom en apparatuur
Per paats mag er één computer en één monitor worden aangesloten. Om apparatuur aan te sluiten dient zelf voor een stekkerdoos te worden gezorgd.
Het is niet toegestaan om extra (sterk) stroomverbruikende apparatuur aan te sluiten (bijv. een koelkast, tosti-ijzer of koffiezetapparaat). Voor actieve koelboxen geld een gedoogbeleid: Zolang het geen overlast/uitval veroorzaakt, laten we het toe.
In het geval van hoog stroomverbruik en/of overlast kan de apparatuur (dus ook pc of monitor) geweerd worden. U mag de apparatuur dan niet aansluiten en/of gebruiken.

8. Servers / Netwerk
Iedere deelnemer heeft in principe 1 netwerkpoort op de switch tot zijn/haar beschikking. Mocht je meer poorten willen hebben, dan is dit alleen mogelijk na overleg met de crew en indien beschikbaar. Een (game-)server plaatsen in onze serverarea kan ook, dit is uiteraard gratis. Alle poorten in het hele netwerk zijn Gbit utp, er zijn geen glasvezel aansluitingen beschikbaar.
Het is niet toegestaan om computers en/of servers te hacken of andere netwerkgebruikers het spelen onmogelijk te maken.

9. Afmeldings/verwijderings regeling
De organisatie heeft het recht om iemand de toegang te ontzeggen zonder opgaaf van reden. Bij verwijdering kan er geen entreegeld terug gevraagd worden. Indien de inschrijving 3 of meer weken voor het evenement wordt geannuleerd zal volledige restitutie van het betaalde entreegeld plaatsvinden. Indien de annulering van de inschrijving minder dan 3 weken voor aanvang van het evenement plaatsvindt, kan er geen restitutie van entreegeld plaatsvinden.

10. Geluid
Speakers en/of subwoofers zijn NIET toegestaan op X-Life. Het gebruik van headphones is verplicht. Om overlast voor andere bezoekers te beperken zullen speakers door de crew worden ingenomen en aan het einde van de LAN geretourneerd. X-Life zorgt voor zachte achtergrondmuziek.

11. Media en privacy
Door akkoord te gaan met dit reglement geeft u stichting X-Life toestemming om door de organisatie, of door de organisatie aangewezen personen, gemaakte foto's, video's, of geluidsfragmenten te gebruiken voor onder andere promotionele doeleinden door zowel stichting X-Life als haar sponsoren.
Tijdens het evenement kan er cameratoezicht zijn om diefstal en ongeregeldheden te voorkomen. Stichting X-Life doet zijn uiterste best de privacy van de bezoekers te waarborgen, maar kan desondankgs geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

12. Overige bepalingen
Wijzigingen van dit reglement zijn ten alle tijde voorbehouden aan de organisatie zonder (voorafgaande) schriftelijke melding of toestemming.
Op punten waar dit reglement tekort schiet zal de organisatie beslissen. Indien een bepaling uit dit reglement nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van het gehele reglement aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van het oorspronkelijke reglement gestalte wordt gegeven.
Op dit reglement is het nederlands recht van toepassing.
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van dit reglement worden voorgelegd aan de bevoegde nederlandse rechter.